برند محبوب موبایل شما کدام است؟
(26.03%) 107
Samsung
(14.59%) 60
Nokia
(16.05%) 66
Apple
(14.35%) 59
Sony
(11.19%) 46
HTC
(4.866%) 20
LG
(1.703%) 7
Motorola
(5.352%) 22
Huawei
(1.459%) 6
Black Berry
(4.379%) 18
GLX

تعداد شرکت کنندگان : 411